کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
بررسی تأثیر شکل آستر بر حرکت بار در آسیای نیمه‌خودشکن با روش اجزای مجزا

دوره 11، شماره 33، بهمن 1395، صفحه 11-19

زهرا بی باک؛ الهام نعمت اللهی؛ علیرضا قاسمی؛ مصطفی مالکی‌مقدم؛ صمد بنیسی


تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 33-41

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان


شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 53-59

اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان؛ زینب السادات میرازایی