کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعیین تابع عضویت فازی به کمک مدلسازی چند فرکتالی برای تهیه نقشه پتانسیل مس در منطقه ساردویه، کرمان

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 71-80

امین ابراهیمی؛ میرمسعود خیرخواه زرکش؛ پیمان افضل


ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 1-12

زینب جهانبانی؛ محمد عطایی؛ فرهنگ سرشکی؛ کرامت قنبری


بررسی اثرات محیط ‏زیستی صنایع چدن با استفاده از روش‌هایTOPSIS و ‏TOPSIS فازی

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 79-92

سحر رضایان؛ مروارید السادات مسعودی؛ سیدعلی جوزی


تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط GIS

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 83-91

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس‌الدینی نژاد