نویسنده = سید محمد سید علیزاده گنجی
بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی مستقیم کلریدی سرب از کانسنگ سرب و روی معدن گل زرد

دوره 16، شماره 53، دی 1400، صفحه 63-72

10.22034/ijme.2021.138990.1836

نیلوفر ابدالی محمدی؛ سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی