نویسنده = امید اصغری
مدلسازی هوشمند واریوگرام با استفاده از یادگیری عمیق

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 55-67

10.22034/ijme.2023.1971331.1950

شکوفه منوری؛ محمد فهیمی نیا؛ امید اصغری


تأثیر فاکتورهای خود همبستگی کمینه/ بیشینه در شبیه‌سازی شرطی توأم

دوره 9، شماره 22، خرداد 1393، صفحه 14-24

مسعود منجزی؛ المیرا تجویدی؛ امید اصغری