نویسنده = ابوالقاسم کامکار روحانی
تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر بر درونیابی با استفاده از روش کریجینگ عمومی

دوره 12، شماره 35، مرداد 1396، صفحه 67-74

محسن یاوری؛ محمد کنشلو؛ ابوالقاسم کامکار روحانی


بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 63-77

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی


تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط GIS

دوره 10، شماره 28، مهر 1394، صفحه 83-91

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس‌الدینی نژاد