نویسنده = حسین معماریان
اهمیت کانی‌های رسی در مخازن هیدروکربوری

دوره 12، شماره 36، آبان 1396، صفحه 35-58

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان؛ فریدون سحابی


طبقه بندی سنگ های آهکی براساس خصوصیات سنگ‌شناسی و ترکیب شیمیایی با استفاده از روش پردازش تصویر و شناخت الگو

دوره 12، شماره 34، اردیبهشت 1396، صفحه 49-60

فرزانه خرم؛ حسین معماریان؛ بهزاد تخم چی؛ امین حسین مرشدی


شناسایی زون‌های ریزشی در چاه با استفاده از ظرفیت تبادل کاتیونی در میدان گازی گنبدلی، کپه‌داغ شرقی، شمال شرق ایران

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 57-63

محمدعلی سرپرنده؛ بهزاد مهرگینی؛ امیر ملاجان؛ فریدون سحابی؛ غلامحسین نوروزی؛ حسین معماریان


مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

دوره 9، شماره 24، آذر 1393، صفحه 65-75

گلناز جوزانی کهن؛ غلامحسین نوروزی؛ فریدون سحابی؛ حسین معماریان


تصحیح مدل گرینبرگ- کاستاگنا به منظور تخمین سرعت موج برشی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران

دوره 5، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 59-67

آتنا پیرایه گر؛ شادی لسان پزشکی؛ حسین معماریان


بررسی عوامل مؤثر بر نرخ نفوذ، در چالزن‌های ضربه‌ای چکش بالا

دوره 1، شماره 1، خرداد 1385، صفحه 11-20

حسین معماریان؛ امیررضا قاسمی؛ ابوالفضل مهین راد