نویسنده = میرمهدی سیدرحیمی نیارق
مدل‌سازی فرکتالی داده‌های مولفۀ اصلی کانی‌سازی مس-طلا با در نظر گرفتن حذف داده‌های خارج از ردیف چند متغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1403

10.22034/ijme.2024.2011288.1981

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ حسین مهدیان فر