نویسنده = حسین توکلی
تعیین صفحه معرف دسته درزه‌ها با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان

دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 63-77

10.22034/ijme.2021.131239.1822

مجتبی ربیعی وزیری؛ حسین توکلی؛ مجتبی بهاالدینی


ارزیابی تغییرات چگالی و شاخص دوام سنگ شیست تحت تأثیر سیکل‌های انجماد-ذوب

دوره 14، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 1-12

10.22034/ijme.2020.37382

سید زانیار سید موسوی؛ حسین توکلی؛ پرویز معارف وند؛ محمد رضائی