نمایه سازی نشریه مهندسی معدن ایران در J-Gate

نمایه سازی نشریه مهندسی معدن ایران در J-Gate

احتراماً به اطلاع مخاطبان نشریه مهندسی معدن ایران می رساند که درخواست نمایه سازی در پایگاه J-Gate ارسال شده و توسط تیم J-Gate در حال بررسی است. 

 

فایل موافقتنامه جهت نمایه سازی در J-Gate