نمایه سازی نشریه مهندسی معدن ایران در DOAJ

نمایه سازی نشریه مهندسی معدن ایران در DOAJ

احتراماً به اطلاع مخاطبان نشریه مهندسی معدن ایران می رساند که درخواست نمایه سازی در پایگاه DOAJ ارسال شده و توسط تیم DOAJ در حال بررسی است.