دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، بهار 1392، صفحه 1-112 
8. مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار MATLAB

صفحه 81-93

اکبر اسماعیل زاده؛ سعید کریمی نسب؛ حمید منصوری