دوره و شماره: دوره 15، شماره 47، تابستان 1399، صفحه 1-86