دوره و شماره: دوره 13، شماره 39، تابستان 1397، صفحه 1-94 
7. بررسی تأثیر شکل بار و سرعت آسیا بر توان‌کشی در آسیاهای گردان

صفحه 82-94

مصطفی مالکی مقدم؛ سعید رحمانی دهنوی؛ رشاد حسامی؛ صمد بنیسی