دوره و شماره: دوره 12، شماره 35، تابستان 1396 
8. پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

صفحه 91-103

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی