1. کاربرد خوشه¬بندی در تهیه نقشه¬های شبه¬ زمین¬شناسی با استفاده از داده¬های ژئوفیزیک هوابردی

محسن شادمان؛ بهزاد تخم چی؛ حسن خیراللهی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 1-12

چکیده
  از جمله کاربردهای داده‌های ژئوفیزیک هوابرد، تهیه نقشه شبه زمین‌شناسی است. در این نوع نقشه‌ها، محدوده هر واحد زمین‌شناسی و عوارض ساختاری چون خطواره‌ها را از روی تغییرات جانبی و تلفیق انواع داده‌های ژئوفیزیکی مشخص می‌کنند، اما جنس واحدهای زمین‌شناسی نا‌مشخص خواهد بود. البته در ادامه امکان تطابق‌دهی بین این نقشه و عوارض زمینی ...  بیشتر