مکانیک سنگ
1. پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج

عیسی محمدی؛ هادی فتحی پور آذر؛ سید رحمان ترابی

دوره 12، شماره 35 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-103

چکیده
  یکیازمسائلمهمدرتونل­هایمتروشهری،تحلیلپایداریتونل، پیش­بینیمیزاننشست سطح زمینوتعیین یک ضریباطمینانمناسب استکهمنجربهتأمینپایداریدرحینعملیات حفاریو درزمانبهره­برداریازسازهموردنظرمی­­شود. در تحقیقحاضر بهبررسیمیزاننشست سطح زمین ناشی از حفرتونلخطدومترو کرج،بهروشعددی تفاضل محدود با استفادهاز نرم­افزار FLAC 3D پرداخته ...  بیشتر