1. توسعه یک طبقه‌بندی فازی برای پیش‌بینی سرعت حفاری در معادن

رضا خالوکاکایی؛ محمد عطایی؛ سید هادی حسینی؛ رضا میکائیل

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 89-99

چکیده
  در ارزیابی ژئومکانیکی توده‌سنگ‌ها، پارامترهای زیادی  به‌طور هم‌زمان بر رفتار توده‌سنگ تأثیر دارد، طبقه‌بندی‌های مهندسی سنگ‌، رهیافت مناسبی برای مطالعه و پیش‌بینی رفتار مهندسی توده‌سنگ‌ها به شمار می‌آیند. طبقه‌بندی‌های کلاسیک ارائه شده اغلب با محدودیت‌های عملی در کاربرد مواجه هستند. محدودیت استفاده ...  بیشتر