مکانیک سنگ
1. تحلیل پایداری تکیه گاه های ساختگاه سد بتنی قوسی بختیاری با استفاده از تئوری حدبالا

یعقوب یونس مومنی؛ محمد فاروق حسینی

دوره 11، شماره 32 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-71

چکیده
      امروزه سدهای بزرگ با اهدافی نظیر تولید انرژی برق‌آبی، ایجاد مناطق گردشگری، افزایش عمر سد‌های پایین‌دست و مواردی از این دست احداث می‌شوند. سدهای بتنی قوسی از جمله مقرون به صرفه‌ترین روش‌های سدسازی در مقیاس بزرگ هستند. بخش عمده‌ای از تحمل بار ناشی از فشار مخزن در سد‌های قوسی به عهده تکیه‌گاه‌های آن است. این موضوع تأکیدی ...  بیشتر