مکانیک سنگ
1. مطالعه رفتار دندانه های سطح درزه های سنگی در آزمایش برش مستقیم

خبات امیری حسینی؛ نیما بابانوری؛ سعید کریمی نسب

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، ، صفحه 1-11

چکیده
  در اغلب معیارها و مدل¬های ارائه شده، رفتار درزه در دو حالت برش و لغزش مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر برش و لغزش، تغییرشکل دندانه¬ها قبل از شکست در رفتار برشی درزه¬ها نقش تعیین کننده¬ای دارد. سهم هر یک از این مکانیزم¬ها در رفتار برشی درزه با توجه به شرایط حاکم بر رفتار درزه متفاوت می¬باشد. در این تحقیق، به منظور بررسی مکانیزم¬های ...  بیشتر