مکانیک سنگ
1. بررسی تاثیر تخلخل سنگ مصنوعی در اندازه‌گیری تنش به روش انتشار آوایی

محمود قورچیان؛ مرتضی احمدی؛ حمید اسکندری

دوره 12، شماره 37 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-9

چکیده
  تخمین مقدارتنشبرجاازپارامترهایمهمدرطراحیسازه­هایزیرزمینی است. روش­هایمختلفی از جمله روش­هایغیرمستقیمبااستفادهازمغزهحفاری برای رسیدن بهاینمنظوروجوددارد. ازطرفیامروزهاستفادهازانتشار آواییدرمکانیکسنگدرحالگسترشاست.سنگ­هاوقتی تحتتنشقرارمی­گیرند  سیگنال­هایآکوستیکیمنتشرمی­کنند،اینپدیدهانتشارآوایینامیده ...  بیشتر