1. ارزیابی تأثیر پیشروی کارگاه های استخراج جبهه کار طولانی بر رفتار گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا

رضا رحمان نژاد؛ وحید معاذالهی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز 1388، ، صفحه 31-37

چکیده
  بررسی رفتار حفریات زیرزمینی با تکیه بر اندازه‌گیری جابجایی‌ها از رایجترین روش‌های ارزیابی پایداری است. در این تحقیق تأثیر عملیات استخراجی در کارگاه‌های 245 پسرو و 245 پیشرو بر وضعیت گالری پست 5 معدن بزرگ پابدانا که متحمل مشکلات گوناگون شامل جابجایی بیش از حد مقطع عرضی گالری، ایجاد تغییر شکل‌های گوناگون قاب‌های نگهداری و شکست و ...  بیشتر