1. بررسی و مقایسه روش‌های پیش‌بینی پدیده فشارندگی با مطالعه موردی تونل امامزاده‌هاشم

مرتضی احمدی؛ کامران گشتاسبی؛ رضا رشیدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1386، ، صفحه 47-54

چکیده
  اولین تعریف علمی برای پدیده فشارندگی در سنگ توسط ترزاقی ارائه شد. طبق تعریف او سنگ‌های فشارنده  بر اثر اعمال تنش به آهستگی به درون تونل پیشروی‌ می‌کنند، بدون آنکه حجم آنها به طور محسوس افزایش یابد. همچنین بارلا و انجمن بین‌المللی مکانیک سنگ فشارندگی را براثر افزایش تنش برشی تعریف نموده که باعث حرکت پیرامون تونل به سمت داخل ...  بیشتر