نویسنده = علیزاده صوری، بهزاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه فنی اقتصادی استفاده از ماشین¬های حفاری تمام مقطع سپری برای حفاری قطعه دوم تونل قمرود

دوره 7، شماره 17، زمستان 1391، صفحه 93-106

حسین شریعت علوی؛ محمد عطایی؛ بهزاد علیزاده صوری؛ مهدی صراطی؛ مهدی زورآبادی


2. محاسبه ضریب بهرهوری و نرخ پیشروی دستگاه حفاری تمام مقطع TBM در سنگهای سخت مطالعه موردی: قطعه 1 تونل انتقال آب قمرود

دوره 5، شماره 9، تابستان 1389، صفحه 79-91

حسین شریعت علوی؛ رضا کاکایی؛ مهدی زورآبادی؛ بهزاد علیزاده صوری؛ مهدی عبداللهی