محیط زیست
1. پهنه‌بندی برخی از عناصر سمی در انباشتگاه‌ باطله شرقی معدن سرب و روی انگوران با رویکرد زمین‌آماری

فرامرز دولتی ارده جانی؛ عباس شرفی؛ حامد بیگی؛ بهرام رضایی؛ جعفر سرقینی

دوره 15، شماره 46 ، بهار 1399، ، صفحه 41-49

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2020.104306.1705

چکیده
  تعیین توزیع فضایی عناصر سمی در محل دپوی باطله های معدن نیازمند ارزیابی خطرات وارائه راهکارهای زیست محیطی می باشد. برای رسیدن به این هدف، از دمپ باطله شرقی معدن انگوران به مساحت 300000 مترمربع نمونه برداری انجام شد. برای این منظور، 38 نمونه ی خاک جهت مطالعه، آنالیز و مدل سازی انتخاب گردید. مطالعات آماری مجموعه داده ها برای برخی از عناصر ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. مطالعه اندرکنش گالوانیکی گالن-بار خردکننده در محیط آسیا و گالن-پیریت در محیط فلوتاسیون به روش استخراج EDTA

ابراهیم اله کرمی؛ عبدالرضا زارع پور؛ بهرام رضایی

دوره 10، شماره 29 ، زمستان 1394، ، صفحه 19-29

چکیده
  این مطالعه به منظور تعیین اندرکنش گالوانیکی بین گالن – بار خردکننده (فولاد نرم، چدن، 10% کروم، 20% کروم و سرامیکی) در محیط آسیا و گالن – پیریت در محیط فلوتاسیون انجام شد. با توجه به اینکه روش استخراج EDTA قادر به استخراج گونه‌های اکسیدی می‌باشد، مقدار گونه‌های اکسیدی آهن ناشی از جریان گالوانیکی بین گالن – پیریت و همچنین مقدار این ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
3. بررسی امکان فلوتاسیون اسمیت‌زونیت از باطله های معدنی انگوران

اکبر مهدیلو؛ مهدی ایران‌نژاد؛ حسین زارعی؛ بهرام رضایی

دوره 9، شماره 25 ، زمستان 1393، ، صفحه 45-60

چکیده
  چکیده در این تحقیق امکان فلوتاسیون کانی اسمیت‌زونیت از باطله‌های معدنی انگوران با 7/12 درصد روی که دارای کانی‌های اصلی گانگ شامل کلسیت و کوارتز است، مورد بررسی قرار گرفت. برخلاف آزمایش‌های میکروفلوتاسیون که با استفاده از هر دو کلکتور آرماک سی و اسید اولئیک نتایج مطلوبی به دست آمد، آزمایش‌های فلوتاسیون مکانیکی حاکی از عملکرد بهتر ...  بیشتر