1. شبیه‌سازی نشست سطح زمین در معادن لایه‌ای شیب دار با استفاده از روش المان مرزی ناپیوستگی در جابه جایی

علی دباغ؛ محمد فاتحی مرجی؛ حبیب الله فرقانی

دوره 4، شماره 7 ، تابستان 1388، ، صفحه 53-62

چکیده
  پدیده نشست یکی از پیامد‌های اجتناب ناپذیر معدن کاری زیرزمینی می‌باشد که به طور ویژه در روش‌های جبهه کار بلند (در روش‌های با پر کردن و به طور خاص در روش‌های بدون پرکردن و مکانیزه) و نیز اتاق و پایه (با بازیابی پایه یا بدون بازیابی پایه) اتفاق می‌افتد.‌این پدیده باعث بروز یک سری جابه جایی‌های افقی و قائم ...  بیشتر