1. ارائه یک روش جدید برای تخمین خواص مخزن با استفاده از آماره‌های فرکتال در یکی از مخازن نفتی‌ایران

امیر عباس عسکری؛ غلامرضا بشیری؛ قربانعلی صبحی؛ مهدی بهره مندی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1385، ، صفحه 53-65

چکیده
  توصیف صحیح ناهمگنی‌های خواص مخزن(تخلخل، درجة اشباع آب ونفوذپذیری) نقش مهمی‌در پیش‌بینی درست تولید هیدروکربن در مخازن زیرزمینی دارد. متاسفانه نمی‌توان تنها با چند چاه اکتشافی توزیعات و ناهمگنی‌های خواص مخزن را در مقیاس بزرگ حجم مخزن شناخت. در چنین مواردی یکی از روش‌های بسیار مؤثر و جدید در توصیف و شناسایی توزیعات خواص مخازن در ...  بیشتر