1. مدل سازی فیزیکی اثرات فاصله داری و پرکننده درزه ها بر راندمان چالزنی در معادن

سید هادی حسینی؛ یاشار پور رحیمیان؛ حمید آقابابایی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 41-48

چکیده
  چالزنی در توده سنگ ها اولین عمل اجرایی در عملیات استخراج به شمار می رود. لذا شناخت صحیح پارامترهای دخیل در آن و بررسی کیفی و کمی هر یک از آنها تاثیر بسیار زیادی در بهبود شرایط فنی و اقتصادی استخراج و کاهش زمان چالزنی و استهلاک ماشین آلات خواهد داشت. در تمامی مطالعات جهانی انجام گرفته در مورد چالزنی بیشتر پارامترهای مربوط به ماده سنگ ...  بیشتر