1. پیش‌بینی سرعت نفوذ TBM در حفاری سنگ سخت با استفاده از مدل NTH (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود)

مرتضی احمدی؛ علی همتی شعبانی؛ محمد فروغی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1385، ، صفحه 33-40

چکیده
  حفاری مکانیزه تمام مقطع تونل‌ها توسط ماشین، دارای تاریخچه‌ای نزدیک به پنجاه سال می‌باشد. بررسی عملکرد، بخش مهمی از هر پروژه حفر تونل بوده و می‌تواند نقش اساسی در انتخاب روش و ماشین حفاری داشته باشد. در این مقاله پیش‌بینی سرعت نفوذ TBM برمبنای روش NTH در تونل قمرود مورد مطالعه قرار گرفته است. مهمترین مزیت این روش منظور کردن ...  بیشتر