اکتشاف
1. بهینه سازی تخمین پارامترهای رابطه آرچی با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یک مخزن کربناته در جنوب غرب ایران

سمیه طبسی؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ مجتبی محمدو خراسانی

دوره 11، شماره 30 ، بهار 1395، ، صفحه 63-77

چکیده
     اساسی‌ ترین رابطه محاسبه اشباع از آب در مخازن هیدروکربوری رابطه آرچی است. این رابطه سه پارامتر سیمان‌شدگی (m)، توان اشباع (n) و پیچاپیچی (a) دارد که پارامترهای     آرچی نامیده می‌شوند. تغییر اندک در هر یک از این ضرایب باعث تغییرات قابل توجه در محاسبه اشباع از آب و در نتیجه حجم هیدروکربور مخزن می‌شود. در این مقاله روش الگوریتم ...  بیشتر