1. تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک معدن مسعود آباد لرستان

سید محمد جواد کلینی؛ محمود عبداللهی؛ محمد باقر فتحی

دوره 7، شماره 14 ، بهار 1391، ، صفحه 91-97

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون ستونی تالک است. ابتدا به منظور تعیین نوع و مقدار مواد شیمیایی مصرفی، آزمایش‌های اولیه در سلول معمولی (مکانیکی)، با پارامترهایی که  بهینه شده بودند انجام شد .در مرحله بعد آزمایش‌های فلوتاسیون در سلول ستونی به منظور تعیین عوامل مؤثر و همچنین سطوح بهینه آن‌ها انجام شد. آزمایش‌ها در ستونی ...  بیشتر