اکتشاف
1. بررسی پارامترهای موثر بر میزان تغییرات هدایت هیدرولیکی در محیط شکسته با روش المان مجزا

سجاد علیزاده کاکلر؛ فرامرز دولتی ارده جانی

دوره 13، شماره 41 ، زمستان 1397، ، صفحه 27-44

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2018.34836

چکیده
  یکی از کلید‌ی‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل پیش روی فضاهای زیرزمینی از جمله تونل‌ها و مغارها بررسی میزان نشت آب به این فضاهاست. برآورد واقعی میزان نشت عاملی بسیار تأثیرگذار بر روند رو به جلو در یک پروژه عملیاتی می‌باشد. اصلی‌ترین عامل بر میزان نشت، هدایت هیدرولیکی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین راه‌های بررسی و برآورد میزان نشت آب به فضاهای ...  بیشتر