مکانیک سنگ
1. تعیین حجم بلوک و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI با استفاده از روش فتوگرامتری در معدن گل گهر سیرجان

امین ملایی امام زاده؛ مجتبی بهاالدینی؛ غلامرضا سعیدی؛ حمیدرضا محمدی

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 47-58

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35739

چکیده
  غالباً ناپیوستگی‌ها در دیواره‌های سنگی با استفاده از روش خط برداشت تعیین می‌گردند که این روش دارای معایب متعددی همچون ایمنی برداشت پایین، محدودیت برداشت ناپیوستگی‌ها و دقت برداشت پایین می‌باشد. همچنین تعیین حجم بلوک‌های سنگی تشکیل شده بوسیله ناپیوستگی‌ها و محاسبه شاخص مقاومت زمین شناسی از دیگر چالش‌های موجود در تعیین خواص ...  بیشتر