1. ارائه مدلی برای انتخاب روش استخراج آنومالی شماره سه گل گهر با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

فاطمه اسدی اوریاد؛ سید رحمان ترابی؛ مجتبی یاری؛ راحب باقرپور

دوره 8، شماره 21 ، زمستان 1392، ، صفحه 83-89

چکیده
  یکی از مهمترین مراحل در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب برای منبع معدنی است. فرایند انتخاب روش معدنکاری برای استخراج منابع معدنی، Mining Method Selection (MMS) نامیده می شود. بعد از انجام فرایند MMS و انتخاب روش معدنکاری معمولاً جایگزینی آن با روش دیگر امکان پذیر نیست، زیرا این کار ممکن است آنقدر هزینه بر باشد که کل پروژه را از لحاظ اقتصادی ...  بیشتر

2. تحلیل عددی تأثیر مشخصات هندسی شکستگی¬های توده سنگ بر نرخ نفوذ دستگاه TBM

سید مصلح افتخاری؛ علیرضا باغبانان؛ راحب باقرپور

دوره 8، شماره 18 ، بهار 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  شکستگی یکی از مهمترین پارامترهای اثر گذار بر نرخ نفوذ دستگاه TBMدر توده سنگ است. در مطالعات گذشته اثر پارامترهای هندسی درزه‌ها به طور جداگانه و تنها برای یک دسته درزه منظم در نظر گرفته شده‌است در حالیکه توده سنگ واقعی شامل درزه‌هایی به صورت منفصل است. در این تحقیق تلاش شده‌است که با استفاده از الگوریتم روش عددی احتمالی، مدلی ...  بیشتر