1. بررسی قابلیت توف‌های زئولیت‌دار طارم به عنوان پوزولان طبیعی برای استفاده در صنعت سیمان

سهیلا اصلانی؛ عباس بحرودی؛ رعنا اسماعیل پور

دوره 8، شماره 19 ، تابستان 1392، ، صفحه 77-85

چکیده
  هدف ازمطالعه حاضر بررسی توانمندی در پتانسیل‌یابی مواد پوزولانی و ارزیابی آن‌ها جهت کاربرد صنعتی در منطقه طارم در محدوده استان زنجان می‌باشد. برای این منظور یکی از مناطق دارای پتانسیل مواد پوزولانی که در بررسی‌های گذشته مشخص شده بود، انتخاب شد و با انجام عملیات صحرایی و نمونه‌برداری مورد اکتشاف قرار گرفت. نمونه‌ها به ترتیب مورد ...  بیشتر