فراوری مواد معدنی
1. بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی اسیدی اسفالریت در معدن سرب و روی گل زرد الیگودرز لرستان

رسول فتاحی؛ امیر پازوکی؛ ابوذر بسطامی؛ رسول خسروی؛ علی نقی پور

دوره 14، شماره 42 ، بهار 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22034/ijme.2019.35757

چکیده
  روش‌های تشویه به سبب مشکلات زیست محیطی تولید گاز دی اکسید گوگرد باعث شده‌است که تحقیقات بیشتری در روش‌های هیدرومتالورژی انجام شود.در این تحقیق به تاثیرعوامل موثر بر لیچینگ اسیدی در حضور اکسیدکننده اسفالریت معدن گل زرد الیگودرز پرداخته شد. هدف از این تحقیق بازیابی محلول اسیدی حاوی روی از کانسنگ خام سولفیدی با استفاده از اسیدسولفوریک ...  بیشتر