اکتشاف
1. تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان

اردشیر هزارخانی؛ سید سعید قنادپور

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 19-26

چکیده
  به‌منظور جدایش مقادر آنومال از مقادیر زمینه و برای جداسازی و تشخیص محدوده‌های آنومالی، روش‌های آماری مختلفی ارائه شده است. این روش‌ها از انواع ساده تا پیچیده تغییر می‌کنند و شامل روش‌هایی چون روش پارامترهای آماری توزیع (به‌عنوان روش‌های غیر ساختاری)، روش آماره فضایی U (به‌عنوان روش‌های ساختاری) و روش جداسازی تفریق و غیره است. ...  بیشتر