مکانیک سنگ
1. تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

مجتبی ربیعی وزیری؛ سعید کریمی نسب؛ حمید محمدی عزیز آبادی

دوره 10، شماره 27 ، تابستان 1394، ، صفحه 69-80

چکیده
  پارامترهای مقاومت برشی توده‌های سنگی از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز در طراحی و بررسی پایداری سازه‌هایی می‌باشند که در سنگ حفر می‌شوند. بر این اساس هوک و براون روشی را برای تخمین پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل‌پذیری توده‌سنگ‌های درزه‌دار پیشنهاد کردند. در طراحی‌های مهندسی سنگ اغلب از میانگین مقادیر پارامتر های هوک و براون استفاده ...  بیشتر