1. حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیونالکترو- شیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی

خداکرم غریبی؛ سید ضیاالدین شفائی؛ حمیدرضا زارع؛ محمدرضا یاراحمدی؛ صدیقه زیدآبادی

دوره 7، شماره 16 ، پاییز 1391، ، صفحه 53-67

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه یک کار تحقیقاتی در رابطه با کاربرد پتانسیل خارجی برای کاهش مقدار مواد بازدارنده در یک مدار فلوتاسیون مس – و فعل و انفعالات اکسایش و Ph و Eh مولیبدن است. کنترل پالپ در فلوتاسیون الکتروشیمیائی با تغییر پارامترهای الکتروشیمیائی مانند کاهش امکان پذیر است.یکی از روشهای الکتروشیمیائی اعمال پتانسیل خارجی است که در آن قابلیت ...  بیشتر