اکتشاف
1. ارائه شرط تصویر‌سازی بر مبنای بردارهای پوئین‌تینگ در روش لرزه‌ای مهاجرت زمانی معکوس

فرزاد مرادپوری؛ علی مرادزاده؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ ری نام کروز پستانا

دوره 11، شماره 33 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-9

چکیده
   نوفه‌های فرکانس پایین از جمله شاخصه‌های روش مهاجرت زمانی معکوس (RTM)می‌باشند. در این مطالعه، ابتدا از فیلتر بالاگذر، فیلتر لاپلاسی و یک شرط تصویر‌سازی بر مبنای مؤلفه‌‌های پایین‌رونده برای تعدیل این نوفه‌ها استفاده می‌شود. سپس شرط تصویر‌سازی جدیدی ارائه می‌شود که اساس روش مهاجرت زمانی معکوس ارائه شده برای حذف این دسته نوفه‌های ...  بیشتر