بررسی جدایش ذرات ریز کوارتز و هماتیت با فلوتاسیون حامل

نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده

این تحقیق جهت دستیابی به ساز و کار و شرایط بهینه برای جدایش ذرات ریز (μ 38-) کانی کوارتز (شناور) از کانی هماتیت (بازداشت)، به روش فلوتاسیون حامل (مستقیم) انجام شده ‌است. در این مطالعه دروهله نخست، انتخاب نوع و محدوده دانه‌بندی مناسب ذرات حامل به منظور جذب ذرات خالص کوارتز روی سطوح این ذرات انجام شد. سپس، با استفاده از آزمایش های متعدد، تاثیر عوامل مختلف از جمله: نوع و غلظت کلکتور و pH در شناورسازی ذرات محیط بر ذرات حامل مورد بررسی قرار گرفت. جهت انتخاب ذره حامل، تاثیر ذرات پیریت و کلسیت بر جمع-آوری انتخابی ذرات کوارتز مورد آزمایش قرار گرفت. طبق نتایج حاصل از آزمایش‌ها، ذرات کلسیت در محدوده دانه بندی (106-75+) میکرون به عنوان حامل مناسب جهت جذب و جمع‌آوری ذرات ریز کوارتز و سپس شناورسازی آنها انتخاب شد. همچنین مشخص شد که آماده سازی ذرات کلسیت با کلکتور، قبل از اضافه نمودن آنها، تاثیر مثبتی در جذب ذرات ریز کوارتز دارد. آزمایش‌ها نشان داد بهترین شرایط برای شناور شدن ذرات کلسیت، در 5/11=pH و با حضور کلکتور دودسیل آمین با غلظت 5/1 کیلوگرم بر تن حاصل می‌شود. پس از بررسی اثر متغیرهای فرآیند بر پاسخ‌های بدست آمده، بهینه سازی عوامل عملیاتی با هدف به حداکثر رساندن عیار و بازیابی کوارتز در بخش شناور شده (کنسانتره) فلوتاسون، انجام شد. در شرایط بهینه سایز حامل (106- 75+) میکرون و مقدار آن معادل 34 درصد کوارتز ورودی بدست آمد. نتایج آزمایش در این حالت بازیابی کوارتز در کنسانتره حدود 71% و عیار آن حدود 81% از یک خوراک سنتزی به نسبت 40 درصد هماتیت و 60 درصد کوارتز بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

feasibility study of fine quartz and hematite seperation by carrier flotation

نویسندگان [English]

  • ali akbar abdollahzadeh 1
  • Parastoo Ahmadian 2
1 University of Kashan
2 -
چکیده [English]

This study was carried out to obtain the optimal mechanism and conditions for the separation of fine particles (-38 µ) of quartz (float) from hematite (depression) by direct carrier flotation. In this study, first, the type and size of carrier particles were determined to adsorb pure quartz particles on the surfaces of these particles. Then, the effect of various factors such as the type and concentration of collector and pH on floating particulate matter on the carrier particles was investigated using several experiments. In order to select carrier particle, the effect of pyrite and calcite on the selective collection of quartz particles was tested. According to the results of experiments, calcite particles in the size of (+75 –106) micron were selected as suitable carriers for the adsorption and collection of fine quartz particles and then their floating. It was also found that the preparation of calcite particles with the collector, before adding them, had a positive effect on the adsorption of fine quartz particles. Experiments showed that the best conditions for calcite particles to float at pH = 11.5 with presence of dodecyl amine collector at a concentration of 1.5 kg / ton. After investigating the effect of process variables on the responses obtained, optimization of the operating the aim was to maximize grade and recover quartz in the flotation float concentrate. In the optimum condition, carrier size (+75 -106) micron and amount of 34% quartz was obtained. The optimum results showed that the quartz recovery in the concentrate was about 71% and its grade about 81% of a synthetic feed with a ratio of 40% hematite and 60% quartz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carrier flotation
  • Fine particles
  • Quartz
  • Hematite
  • Calcite

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 19 آبان 1398
  • تاریخ بازنگری: 27 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 29 خرداد 1399