بررسی ویژگی‌های زیرجوامع کانی‌سازی طلای تیپ کوهزائی با پیاده‌سازی توابع تفکیک آنالیز تمایز روی مدل نمودار احتمال در چهار گوشه سقز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

کانی‌سازی طلا در منطقه کردستان ایران، واقع در زون سنندج – سیرجان، به‌عنوان تیپ طلای پهنه‌های برشی طبقه‌بندی شده است. برای جداسازی بهینۀ نمونه‌های آنومال کانی‌سازی شدۀ طلا نیاز به بررسی دقیق و درست ویژگی‌های زیرجوامع ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق برای بررسی دقیق‌تر این ویژگی‌ها و بهبود نتایج، روش آنالیز تمایز بر روی نتایج مدل‌سازی نمودار احتمال پیاده‌سازی شده است. برای این منظور از نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای 21 متغیر ژئوشیمیایی (Zn, W, V, Ti, Sn, Sb, Pb, Ni, Mo, Mn, Hg, Cu, Cr, Co, Bi, Be, Ba, B, Au, As, Ag) استفاده شده است. در ابتدا با انجام مدل‌سازی نمودار احتمال‌ چهار زیرجامعه در بین داده‌های عنصر طلا شناسایی شد و با تحلیل مدل حدود تقریبی زمینه و آنومالی تخمین زده شد. در این مرحله، از بین داده‌های خام، مقادیر غلظت‌های ppb 5، 15 و 30 به‌عنوان مرز جوامع انتخاب شدند و در نهایت مقادیر ppb 15 و 30 به عنوان حدآستانۀ آنومالی‌ها به ترتیب با مقدار مساحت 38 و 26 کیلومترمربع معرفی شد. سپس به هر یک از این زیرجوامع کد اختصاص داده و با استفاده از تکنیک آنالیز تمایز نسبت به کلاسه‌بندی داده‌ها با سه تابع خطی متشکل از 6 متغیر (Ag, Au, Co, Mn, Mo, V) که بیشترین اثر را در کلاسه‌بندی نمونه‌ها داشته‌اند، اقدام شد. متغیرهای گروه عنصر طلا به عنوان موثرترین عناصر در شناسایی نمونه‌های آنومال طلا معرفی شدند. به منظور اعتبار سنجی توابع آنالیز تمایز، در کلاسه‌بندی جوامع، از روش‌های اصلی و ارزیابی متقابل استفاده شد. با این اعتبارسنجی، داده‌ها با صحت معادل 87% و 83% طبقه‌بندی شدند. نتایج توابع تفکیک روی مدل نمودار احتمال قادر است تا در بهینه‌سازی عملیات اکتشافی و رده‌بندی داده-های جدید اکتشافی منطقه به زمینه یا آنومال با استفاده از شش پارامتر ژئوشیمیایی مذکور، راهنمای مؤثری در انجام مراحل بعدی عملیات اکتشافی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Characteristics of shear zone gold deposit by the implementation of discriminant functions on the Probability plot model in the Saqqez Sheet

نویسندگان [English]

  • Mirmahdi Seyedrahimi-Niaraq 1
  • mehdi zare 2
  • Reza Ghavami-Riabi 3
1 University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 shahrood university
3 Shahrood University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

One of the most important goals in minerals exploration is the identification of mineralization areas. Since gold is considered as the financial support of the countries, this is one of the important requirements in identifying and evaluating these types of deposits. Therefore, samplings and exploratory studies should be designed in such a way that the risk of exploratory operations is minimized. The mineralization of gold in the Kurdistan region of Iran, located in the Sanandaj-Sirjan zone, has been categorized as a shear zone gold type. In order to optimum separation of gold mineralized anomalous areas, it is necessary to carefully investigate the characteristics of the sub-population. In this research, for the purpose of a more accurate investigation of these characteristics and improvement of results, the discriminant analysis method was implemented on the probability plot modeling results. For this purpose, the stream sediment samples for 21 geochemical variables (Zn,W,...) was used. Initially, by modeling the probability diagram, four sub-population were identified among the data of the gold element, and by analyzing the model, were estimated approximate background and anomaly limits. Subsequently, each of these sub-population is allocated code. By the use of the discriminant analysis, DA, method was classified the data with three discriminant functions, DF, consisting of 6 variables (Ag, Au, Co, Mn, Mo, V) that have the greatest effect in classifying the samples. In order to validate functions in classifying the population, were used the original methods and cross-validation. With this validation the areas were categorized with the correctness 87% and 83%. The results of DFM on the probability model can be used to optimize the exploratory operations and classifying new exploratory data to the background or anomaly using the six geochemical parameters mentioned above and it can be an effective guide to the subsequent stages of exploratory operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stream
  • model
  • Probability
  • Discriminant
  • Anomaly