مشخصه یابی و فرآوری کانسنگ طلای ازغد با اثرناگت بالا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه فراوری مواد معدنی- دانشکده فنی و مهندسی - دانتشگاه تربیت مدرس- تهران

چکیده

یکی از چالش های پیش رو در شناسایی و مشخصه یابی غالب کانسنگ های طلای رگه ای، وجود اثر ناگت بالا می باشد. بهره برداری از این ذخایر چه در مرحله برآورد ذخیره و چه در مرحله فراوری با پیچیدگی های فراوانی رو به رو است. در این پژوهش کانسنگ طلای ازغد با اثر ناگت بالا با به کارگیری روشهای نوین عیارسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. معدن ازغد دارای سه رگه ی اکسیدی، شیلی و سیلیکاتی می باشد. داده های عیارسنجی اولیه به روش قالکاری وجود اثر ناگت بالا را تایید کردند. با مقایسه روش های مختلف عیارسنجی، روش لیچینگ کامل با شرایط 5 کیلوگرم نمونه به ابعاد زیر 75 میکرون و میزان سیانور سدیم 5/1 گرم بر لیتر در pH برابر 5/10 به عنوان روش مناسب جهت عیارسنجی این نمونه تعیین شد. بر این اساس عیار طلا در رگه های اکسیدی، سیلیکاتی و شیلی، برابر 7/4، 4/0 و 25/0 پی پی ام تعیین گردید. همچنین مطالعات فازشناسی طلا به روش لیچینگ تشخیصی نشان داد 7/75 درصد طلا آزاد، 0/18 درصد درگیر در فازهای سولفیدی و 3/6 درصد طلا در فازهای سیلیکاتی توزیع یافته است.
آزمایش های فراوری به منظور توسعه فرایند مناسب در این کانسنگ صورت پذیرفت. بهینه سازی پارامترهای عملیاتی موثر، میزان خردایش 75=d80 میکرون، مصرف سیانور سدیم ۴۱/۱ گرم بر لیتر و 30 درصد جامد در 5/10=pH و مدت زمان 24 ساعت را تایید کرد. میزان بازیابی در این شرایط برابر ۹/۸۲ درصد طلا به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به نحو موثری در شناسایی، مشخصه یابی و فراوری کانسنگ های طلای با اثر ناگت بالا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ore Characterization and processing of high nugget effect Azghad gold ore

نویسندگان [English]

  • Sima Mohammadnejad 1
  • M Abdollahy 1
  • Hamed Khaledi 2
1 Department of Mining, Tarbiat Modares University, P.O. Box 14115-143, Tehran, Iran
2 Mineral Processing Eng, Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Nugget effect is a common feature of many vein-style gold deposits. This style of mineralization results in complication in many exploitation stages including resource and average grade estimation, representative sample selection, ore characterization as well as processing. Accurate and reliable ore characterization is a vital stage in any mineral processing project. Ore characterization in high nugget effect gold ores is so complex due to uncertainties associated with representativity of the selected sample. The main challenge is to provide a representative sample for identification of each process mineralogy parameter such as average grade, liberation, grinding size, mineral association, floatability, etc. Here, different protocols are collected and compared to draw a comprehensive picture of the available methods. The results are examined on a high nugget effect gold ore from Northeast of Iran, Azghad mine. Processing experiments were conducted to develop a process suitable for Azghad gold mine. To investigate the feasibility of pre-concentration, gravity methods using a Nelson separator was applied on the oxide sample as the main gold vein. 43.3% of total gold was concentrated in the gravity concentrate with only 2% weight recovery, suggesting gravity concentration can be considered as an efficient method in this ore. Gold preg-robbing experiments were performed for Shale sample due to the organic matter, clay minerals and mica. Preg-robbing potential of the shale ore was determined to be 1.1 ppm. Optimization of operating parameters was performed by central composite design method for the combined oxide and shale samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High nugget effect
  • Ore Characterization
  • Gold Ores
  • Azghad Mine
  • Cyanidation