نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استخراج، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22034/ijme.2020.105047.1711

چکیده

تحلیل و محاسبه شبکه‌های تهویه یکی از مهمترین بخش‌های طراحی، پیش از استخراج است. شبکه طراحی شده در حین عملیات استخراج ممکن است تحت تأثیر پارامترهایی داخلی و خارجی قرار گیرد و در نتیجه کارائی پیش‌بینی شده در مرحله طراحی را نداشته باشد. شناسائی پارامترهای دخیل در کارائی یک شبکه تهویه در طول مرحله‌های آماده سازی و فرایند استخراج اهمیت فراوانی دارد. با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در تغییرات مقاومت ناشی از عوامل داخلی و خارجی، ورودی مدل تحلیل حساسیت شبکه تهویه، تغییرات مقاومت در نظر گرفته شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس از هر بار تغییر مقاومت نسبت به شدت جریان در حالت عادی به عنوان کمیت حساسیت اندازه‌گیری شده است. آنالیز حساسیت برای شبکه تهویه معدن تخت انجام شده است. تغییرات مقاومت در تونل اصلی که وظیفه حمل و نقل پرسنل و مواد حاصل از استخراج را بر عهده دارند به عنوان وروودی مدل تحلیل حساسیت در نظر گرفته شده است. بر اساس رابطه افت فشار، تغییرات شدت جریان همه شاخه‌ها به ازای هر بار تغییر به عنوان خروجی مدل ذخیره شده است. شیب تفاضل محدود تغییرات شدت جریان پس هر بار اعمال تغییر مقاومت به عنوان مقدار حساسیت هر شاخه محاسبه شده است. بیشترین مقدار معرف حساس‌ترین شاخه نسبت به تغییر مقاومت در تونل اصلی است. حساس‌ترین شاخه، تونل خروج هوای تهویه شده از بخش‌های مختلف معدن و دویل تهویه منتقل کننده هوا بین دو تراز ارتفاعی متفاوت است. شاخه‌های با حساسیت بالا ریسک بالاتری برای از کار افتادن دارند بنابراین می‌توان حساسیت هر شاخه از شبکه را به عنوان ضریبی در مدل تحلیل قابلیت اطمینان شبکه‌های تهویه وارد کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sensitivity Analysis of mine ventilation network by derivative methods

نویسندگان [English]

  • Zohre Rezaei 1
  • M Ataeepour 2
  • Hassan madani 2

1 Mining & Metallurgy Engineering Department, AmirKabir University of technology, Tehran, Iran

2 Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

Underground mine ventilation networks are affected by various parameters which have not been seen at the planning phase. The efficiency of ventilation network is related to this parameter. In this research, resistance variation is defined as one of the parameters involved in ventilation performance. Uncertainty of resistance variation in ventilation networks during mine life was modeled by sensitivity analysis method. For this goal, limited differential gradient of flow alteration against variation of resistance was calculated for each branch. The proposed method was implemented for the TAKHT mine ventilation network. Changes of resistance at main tunnel responsible for the transportation of persons and extracted materials were considered as inputs of the sensitivity analysis model. The maximum amounts of limited differential gradient are related to the most sensitive branches against resistant variation in the main tunnel. They are an air outflow tunnel and a ventilation duct. High-sensitivity branches have a higher risk for failure in the ventilation system, so the sensitivity of each branch can be considered as a factor in the reliability analysis model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity analysis
  • Network
  • ventilation
  • Risk
  • Takht mine