نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه

2 کارخانه فرآوری طلای زرشوران

10.22034/ijme.2020.103642.1701

چکیده

عملیات آبگیری و بازیابی آب مورد استفاده در فرآیندهای فرآوری مواد معدنی، علاوه بر صرفه جویی در مصرف آب موجب به حداقل رسیدن تخلیه پسماند در محیط زیست می شود. در این تحقیق به بهینه سازی فرآیند آبگیری کارخانه فرآوری طلای زرشوران با استفاده از مدار شامل هیدروسیکلون پرداخته شده است. بدین منظور تعداد 12 آزمایش با قطرهای اسپیگات 2، 3، 6، 9 میلیمتر و در سه حالت عملیاتی تخلیه افشان، حالت گذر و تخلیه طنابی، هیدروسیکلون انجام شده است. قابلیت آبگیری هیدروسیکلون در هر آزمایش براساس مقادیر درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز ارزیابی شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که در شرایط عملیاتی ثابت، با افزایش قطر اسپیگات بازیابی جرمی جامد به جریان ته ریز افزایش و درصد جامد وزنی ته ریز کاهش می یابد. از طرفی با گرایش وضعیت تخلیه ته ریز از حالت طنابی به حالت افشان، درصد جامد وزنی و بازیابی جرمی جامد جریان ته ریز به طور همزمان افزایش می یابند. بنابراین می توان گفت الگوی تخلیه افشان در ته ریز دارای قابلیت آبگیری بالاتری است. در قطر 6 میلیمتر اسپیگات و الگوی تخلیه افشان، بازیابی جرمی جامد ته ریز و درصد جامد وزنی ته ریز به ترتیب به 75 و 61 درصد می رسد. در این حالت با در نظر گرفتن هیدروسیکلون به عنوان مرحله اول فرآیند آبگیری، این مقدار از جامد بدون نیاز به آبگیری مستقیما و با هزینه کمتری قابل انتقال به سد باطله است. از طرف دیگر سرریز هیدروسیکلون محتوای 25 درصد از کل جامد ورودی است. در صورتی که از فیلترپرس موجود در واحد آبگیری به عنوان مرحله نهایی آبگیری استفاده گردد، بار ورودی آن 75 درصد کاهش خواهد یافت و این به معنی افزایش کلی ظرفیت این واحد توسط هیدروسیکلون است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimization of tailings dewatering process in gold processing plants using hydrocyclone

نویسندگان [English]

  • Ataallah Bahrami 1
  • Saghar Farajzadeh 1
  • Mohsen Eftekhari 2

1 Mining engineering department, engineering faculty, Urmia university

2 ةشقثساخعقشد لخمی حقخزثسسهدل حمشدف

چکیده [English]

Dewatering and water recycling operations in mineral concentration processes lead to not only cost-effective water use, but also less waste disposal to the environment. In this study, optimization of dewatering process in Zareshouran gold processing plant is carried out using hydrocyclone containing circuit. For this purpose, 12 experiments using 4 spigots with 2, 3, 6, 9 mm diameter, and in 3 operation state of spray discharge, transition state and rope discharge have been conducted. Dewatering capability of hydrocyclone is evaluated based on solid weight percent and solid recovery of underflow stream. The results indicate that in the same operation state, increase in spigot diameter leads to an increase in solid recovery and a decrease in solid weight percent of underflow stream. On the other hand, as the operation state tends to rope discharge solid weight percent and solid recovery of underflow increases simultaneously. Therefore, it can be stated that spray discharge pattern has a higher dewatering capability. Using a spigot with 6mm diameter in the operation state of spray discharge, solid recovery and solid weight percent reaches 75 and 61%, respectively. In this condition, if hydrocyclone is considered as the first step of dewatering process, 75% of the feed solid content can be directly transferred to tailings dam at a lower cost. On the other hand, the overflow stream carries only 25% of feed solid content. If pressure filter present in current dewatering system are considered as the second step of dewatering process, their feed slurry will be reduced by 75%. This means an overall increase in dewatering system capacity by hydrocyclone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrocyclone
  • dewatering
  • Optimization
  • discharge pattern
  • Zareshouran gold processing plant