نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

امروزه از روش‌های متفاوتی برای پیش‌بینی فشار منفذی استفاده می‌شود که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف بخصوصی هستند. در این تحقیق فشار منفذی و مکانیسم‌های مربوطه در یکی از مخازن هیدروکربنی کربناته جنوب غرب ایران با استفاده از روش سرعت لرزه‌ای مورد بررسی و تخمین قرار گرفته است. برای این منظور سرعت بازه لرزه‌ای با استفاده از روش آنالیز چند نشانگر‌ی لرزه‌ای، بدست آورده شد. مکعب فشار روباره هم از مکعب چگالی تخمین زده شد. به منظور تحلیل مکانیزم‌های موثر در فشار منفذی،با ترسیم نمودار متقاطع سرعت-چگالی بالک در چاه‌های میدان، نشان داده شد که مکانیزم‌ اصلی موثر در فشار مخزنی، تراکم نامتوازن بوده است. بنابراین رابطه اولیه تبدیل سرعت به فشار از برازش بین داده‌های فشار موثر و سرعت لرزه‌ای بدست آورده شد. پس از کالیبراسیون در محل چاه‌ها، ضرائب رابطه نهایی گردیده و داده‌های سرعت به تنش موثر برگرادانده شدند. سپس مکعب تنش موثر با استفاده از رابطه ترزافی به مکعب فشار منفذی تبدیل گردید. بررسی مقاطع عرضی تهیه شده از مکعب فشار منفذی، بیانگر تفکیک واضح لایه‌های مخزنی از بخش‌های بالا و پایین خود می‌باشد. همچنین تجزیه تحلیل آماری نتایج تحقیق اعم از خطای میانگین مربعات کم و ضریب همبستگی بالا بین داده‌های پیش‌بینی شده و واقعی، نشان می‌دهد که روش سرعت لرزه‌ای حاصل از آنالیز چند نشانگری قادر است فشار منفذی را قبل از حفاری در سازندهای کربناته به صورت قابل قبولی پیش‌بینی نماید. بنابراین انجام این مطالعات می‌تواند در تعیین وزن گل حفاری، ارزیابی پتانسیل خطر و اقتصاد حفاری اهمیت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pore pressure prediction using the seismic velocity produced by multi-attributes analysis in carbonate reservoirs

نویسندگان [English]

  • Ali Moradzadeh 1
  • Iraj Maddahi 2
  • Ali Nejati Kalateh 3

1 Shahrood University

2 Faculty of Mine, petroleum and geophysics, Shahrood university of Technology

3 Faculty of Mine, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology

چکیده [English]

There are various methods for pore pressure prediction in hydrocarbon (HC) reservoirs which have their advantages and disadvantages. Herein seismic velocity was used to evaluate the pore pressures in one of the Iranian HC reservoirs along with its creation mechanisms. Seismic velocity was derived by seismic multi-attributes analysis method, to study interval velocities. The overburden pressure cube was estimated from the density cube. Thereafter effective pressures were obtained with Terzaghi equation at well locations by using well pressure tests (RFT) and overburden pressures. The velocity-density cross-plots represent that disequilibrium compaction is the main mechanism of pore pressure creation. Thus, an initial relationship was obtained by fitting of the effective pressure and seismic velocity data and it was then used for determining the calibration coefficients required for conversion of seismic velocity cube to the effective pressure cube. Finally, the effective pressure cube was converted to pore pressure cube by Terzaghi equation. The obtained results with high consistency, high correlation coefficient and low mean squares error indicate that pore pressures could be perfectly predicted by multi-seismic attributes method in carbonate formation before drilling. Moreover, comparative studies of the pore pressure cube estimated from the proposed model indicates that the pore pressure model obtained by multi-attribute analysis is precise enough to separate the reservoir layers from its upper and lower sections. This predicted pore pressure can be used to evaluate the drilling risk and also to estimate the required mud weights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effective pressure
  • pore pressure
  • loading mechanism
  • seismic velocity
  • carbonate oil reservoirs