نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکترای استخراج معدن

2 دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشگاه کوئیزلند

چکیده

اندازه گام تخریب اول در روش استخراج جبهه‌کار طولانی به طور مستقیم با بیشینه تنش وارد شده به تجهیزات نگهداری در ارتباط بوده و در نتیجه بر روی شرایط پایداری، ایمنی و تداوم عملیات مؤثر است. این مقاله برای تخمین گام تخریب اول رویکردی مبتنی بر قابلیت تخریب لایه-های سقف ارائه می‌کند. برای این منظور قابلیت تخریب سقف بلاواسطه از طریق تعریف شاخص قابلیت تخریب لایه‌های سقف (RSCi) با هدف تجمیع پارامترهای مؤثر در فرآیند تخریب لایه‌های سقف تعریف شده است. این شاخص به عنوان خروجی یک سیستم طبقه‌بندی جدید با استفاده از یک روش ترکیبی تصمیم‌گیری چند معیاره فازی توسعه یافت است. سپس ارتباط بین حجم فضای استخراج شده تا زمان وقوع تأثیر وزنی اول (یعنی حاصل‌ضرب طول سینه‌کار در ارتفاع کارگاه در گام تخریب اول) با RSCi به صورت مدل‌های خطی و غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور توسعه و اعتبار سنجی مدل‌ها از پایگاه داده‌ای جمع‌آوری شده شامل اطلاعات دوازده پهنه از شش کشور استفاده شده است. نتایج اعتبار سنجی مدل‌ها نشان می‌دهد مدل غیرخطی چندجمله‌ای درجه 2 دارای بهترین عملکرد در تخمین گام تخریب اول در سه پهنه هدف اعتبارسنجی بوده است. نتایج کلی حاصل از مقاله نشان می‌دهد رویکرد ارائه شده دارای انعطاف‌پذیری و دقت قابل قبولی برای تخمین گام تخریب اول پروژه‌های استخراج جبهه‌کار طولانی زغال‌سنگ است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of the first roof weighting interval incorporating roof strata cavability

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ataei 1
  • Reza Kakaie 2
  • Ali Mirza 3

1 shahrood university of technology

3 University of Southern Queensland

چکیده [English]

The interval of the first roof weighting in mechanized longwall mining is directly related to the applied loads on the support system and, hence, have an important role on the stability, safety and continuity of operation. This paper presents an approach based on the cavability of immediate roof to estimate the first roof weighting interval. For this purpose, the roof strata cavability index (RSCi) was defined with the aim of integrating the effective parameters on the roof caving process. RSCi was developed as the output of a new classification system using a fuzzy hybrid multi criteria decision-making technique. After that, the relationship between RSCi and extracted volume until the first caving moment (i.e. the product of extraction height in the panel width in the first roof weighing interval) was determined using linear and non-linear regression models. The models were proposed and validated using a database included surveyed and collected data of twelve actual cases from six countries. Results indicate that the quadratic polynomial degree 2 model possesses a higher performance in the estimation of the first roof weighting interval when compared to the other models. From this paper can be concluded that the proposed approach has an acceptable accuracy and flexibility as well in the estimation of the first roof weighting interval in longwall coal mining projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coal
  • Longwall mining
  • First roof weighting interval
  • Immediate roof
  • Cavability