نوع مقاله: علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن (گرایش استخراج)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، narrei@aut.ac.ir

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

اشتغالزایی یکی از تاثیرات مهم اجتماعی معدنکاری است که از جنبه‌های مختلفی مورد توجه است. تعداد شغل جدید ایجاد شده، مدت اشتغال، کسب مهارت جهت اشتغال در معادن دیگر و مدت کار در شرایط نامناسب (بعضا معادن زیرزمینی) می‌تواند از ویژگی‌های اشتغالزایی ایجاد شده به واسطه معدنکاری در منطقه باشد. علاوه بر موارد گفته شده معدنکاری تاثیرات اجتماعی مثبتی نظیر ایجاد تسهیلات رفاهی و بهبود وضعیت معیشت مردم منطقه و تاثیرات منفی از قبیل ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و بر هم خوردن توازن جنسیتی را دارد. تاکنون تحقیقات زیادی در مورد تاثیرات اقتصادی و زیست‌محیطی معدنکاری انجام شده و معیار سوم توسعه پایدار که اجتماع است، مغفول مانده است. در مقاله حاضر از روش "آزمون انتخاب" که روشی جدید از رویکرد "ترجیحات بیان‌ شده" می‌باشد، برای برآورد ارزش تاثیرات اجتماعی معدنکاری استفاده شده است. در این پژوهش تاثیرات اجتماعی معدنکاری در دو بخش اشتغالزایی و سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری بررسی شده است. برای این کار پرسشنامه‌ای تهیه و نتایج 780 پاسخ برای هر بخش پس از کد بندی وارد نرم افزار STATA شده و الگوی متناسب با آن و ترجیحات پاسخ دهندگان با توجه به ضرایب و نتایج الگو به دست آمده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوی لاجیت شرطی در هر دو بخش اشتغالزایی و سایر تاثیرات اجتماعی معدنکاری، آماره نسبت لاگرانژ برای معنی داری کل رگرسیون با توزیع مربع کای در سطح یک درصد کاملا معنی دار است که نشان‌دهنده معنی‌داری کل رگرسیون برای مدل می‌باشد. همچنین با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت برای افراد پاسخگو تعداد شغل و مطلوبیت وضعیت معیشت بیشترین ارزش را دارد و برای کسب مهارت حاضرند مدت بیشتری در شرایط نامناسب کار کنند به شرطی که این شرایط منجر به ایجاد ناهنجاری اجتماعی در محل زندگی آنها نشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

choice experiment technique assessment on valuation of sustainable mining social impacts

نویسندگان [English]

  • Somaye Narrei 1
  • Majid Ataeepour 2

1 PhD Student of Mining Engineering at Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, narrei@aut.ac.ir

2 Amirkabir University of Technology

چکیده [English]

Job creation is one of the important social impacts of mining, which is considered in many aspects. The number of new jobs created, the duration of employment, the acquisition of skills for employment in other mines and the duration of work in inappropriate conditions (sometimes underground mines) can be attributed to the job creation opportunities created by mining in the region. In addition to the above mentioned, mining has positive social impacts such as creating welfare facilities and improving the livelihoods of the people of the region and negative impacts, such as the creation of social anomalies and the collapse of gender balance. So far, much research has been done on the economic and environmental impacts of mining, and the third criterion of sustainable development, which is a community, has been neglected. In this paper, the "choice experiment" method, a new method of "stated preferences" approach, has been used to estimate the value of social impacts of mining. In this study, the social impacts of mining on two parts of employment and other social impacts of mining have been investigated. For this purpose, a questionnaire was prepared and the results of 780 responses for each section after encoding were entered into the STATA software and its appropriate pattern and respondents preferences according to the coefficients and pattern results. Based on the results of estimating conditional logit in both section, Lagrange's ratio is statistically significant which shows a significant regression for the model. Also, according to the results of this research, it can be said that for respondents, the number of jobs and desirability of the livelihood is the highest value and they are ready to work longer in inappropriate conditions, provided that these conditions do not lead to social anomalies in their place of residence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining
  • Sustainable development
  • Choice Experiment
  • conditional logit