توانایی فیلتر لجستیک بهبود یافته در تعیین گوشه ها و مرزهای جانبی آنومالی های گرانی و مغناطیسی توزگولو ترکیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس اداره پژوهش و فناوری، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان

2 گروه مهندسی ژئوفیزیک، دانشگاه استانبول، ترکیه

3 دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم، دانشگاه ملی ویتنام، هانوی، ویتنام

چکیده

مهمترین مشکل استفاده از فیلترهای تعیین گوشه، تعیین مرز بی هنجاری های گرانی و مغناطیسی با عمق متفاوت و ادغام اثر بی هنجاریهای مجاور است، که به صورت پخش و هاله ای (diffused) در نقشه های ژئوفیزیکی نمایان می شوند. برای رفع این مشکل در سال های اخیر، فیلترهای مختلف با کارآیی متفاوتی ارائه شده است. معمولا فیلترهای تعیین گوشه ترکیبی از گرادیان های افقی و قائم با مرتبه های مختلف به منظور تعیین مرز و گوشه بی هنجاری های گرانی و مغناطیسی با کیفیت و دقت متفاوت است. در این پژوهش کارآیی فیلترهای تعیین گوشه بی هنجاری های میدان پتانسیل شامل فیلترهای مشتق (مشتق افقی کل)، سیگنال تحلیلی، فاز محلی (زاویه تیلت، زاویه تتا، تانژانت هایپربولیک زاویه تیلت و مشتق کل افقی نرمال سازی شده)، پردازش تصویر (فیلتر سایه روشن)، عملگر مشتق تعمیم یافته و فیلتر لجستیک بهبود یافته بر روی داده های میدان پتانسیل، مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است. کارآیی فیلترهای تعیین گوشه بر روی دو مدل مصنوعی گرانی و مغناطیسی مختلط بدون نوفه و همراه با نوفه بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، فیلتر لجستیک بهبود یافته در مقایسه با سایر فیلترها از دقت و کیفیت بهتری در تعیین گوشه بی هنجاریها با دامنه های مختلف برخوردار و از ترسیم مرزهای غیر واقعی و کاذب که کار تفسیر را سخت تر می نماید، اجتناب می نماید. در ادامه، اعمال این فیلتر بر روی داده های گرانی بوگه منطقه توزگولو ترکیه نشان داده که این فیلتر به خوبی قادر به تشخیص مرز بی هنجاری های عمیق محدوده مورد مطالعه است. در مجموع نتایج به دست آمده به کمک فیلترهای تعیین گوشه بویژه فیلتر لجستیک بهبود یافته می تواند به خوبی در تفسیر کیفی به منظور مدل سازی بیهنجاریهای زیرسطحی و تعیین مرز و شناسایی گسلهای اولیه و ثانویه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capability of improved Logistics filter in determining lateral boundaries and edges of gravity and magnetic anomalies Tuzgolu Area Turkey

نویسندگان [English]

 • Ahmad Alvandi 1
 • Hazel Deniz Toktay 2
 • Luan Than Pham 3
1 University of Applied Science and Technology, Hamedan Province Branch, Hamedan, Iran
2 Department of Geophysical Engineering, Istanbul University, Istanbul, Turkey
3 Faculty of Physics, University of Science, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam
چکیده [English]

The most critical problem of using edge detection filters is determining the horizontal boundaries of gravity and magnetic anomalies with different depths and integrating the effect of adjacent anomalies, which are diffused in geophysical maps. In recent years, edge enhancement filters having different performances have been provided to solve this problem. Edge detection filters are usually a combination of horizontal and vertical gradients with different orders to determine the boundaries and edges of gravity and magnetic anomalies data with different quality and accuracy. In this study, the efficiency of filters to determine the edge of potential field anomalies, including total horizontal derivative (THD), analytical signal (AS), tilt angle (TA), theta map (TM), the hyperbolic tangent of tilt angle (HTA), normalized total horizontal derivative (TDX), sun shading (SS), generalized derivative operator (GDO), and the improved logistics function (IL) are tested on potential field data. The efficacy of edge detection filters was evaluated using two synthetic gravity and magnetic models with and without Gaussian noise. The results reveal that the improved logistic filter outperforms existing edge detection filters in terms of accuracy and quality in determining the edges and boundaries of synthetic anomalies. This filter also prevents drawing erroneous or spurious boundaries, which complicates interpretation. Subsequently, applying an improved logistic filter on the real data of the Tuzgolu (Salt Lake) region of Turkey shows that this filter can detect the boundaries and edges of anomalies, even deep anomalies within the study area. In general, the data acquired using edge determination filters and a much improved logistic filter can be employed in qualitative interpretation for 3D modeling of subsurface structures and detecting faults and fractures.

کلیدواژه‌ها [English]

 • potential field
 • improved logistics filter
 • edge detection filters
 • Salt Lake
 • Turkey
 • تاریخ دریافت: 16 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 22 خرداد 1401