تخمین ‌ذخیره زمین آماری آنومالی شماره چهار سنگ آهن سنگان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اکتشاف معدن از دانشگاه صنعتی بیرجند و کارشناس معدن سنگ آهن سنگان

3 عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند

چکیده

در این مطالعه به ارزیابی و تخمین ذخیره کانسار شماره IV (معدنجو)،یکی از آنومالی های شرقی معدن سنگ آهن سنگان، با استفاده از روش‌های زمین‌آماری پرداخته شده است. داده‌‌های مورد استفاده شامل داده‌‌های توپوگرافی و اطلاعات49 حلقه گمانه به متراژ کلی 8549 متر می‌باشد. محدوده مورد مطالعه حدود 132 هکتار و تغییرات عیار آهن در محدوده از 0/66 درصد تا 64 درصد می باشد. مدل‌سازی کانسار در این محدوده توسط نرم‌افزار SURPAC و تحلیل‏‌های آماری به‌کمک SPSS انجام شده است. ابعاد بلوک‌‌ها با‌توجه به‌فواصل کارهای اکتشافی، در راستای X و Y معادل 25 متر و در امتداد محور Z با‌توجه به ارتفاع پله‌‌های استخراجی در آنومالی‌‌های غربی و مرکزی برابر با 10 متر در‌نظر گرفته شد. همچنین زیربلوک‌‌هایی در امتداد مرزهای ماده‌معدنی در مدل اضافه گردید و تعداد 2100 بلوک ساخته شد. تخمین ذخیره کانسار IV براساس مقادیر مختلف عیار حد و با دو روش کریجینگ و عکس مجذور‌فاصله ارائه گردیده است. تناژ برآورد شده بر اساس عیار حد 20 درصد با روش کریجینگ معادل 12985979 تن و در روش عکس مجذور فاصله 12907748 تن می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reserve estimation of IV deposit of Sangan iron ore mine using Geostatistical method and SURPAC software

نویسندگان [English]

  • Reza Rooki 1
  • Mohammad Naser Mohammadi 2
  • Mohsen Safari 3
1 Department of Mining, Civil and Chemical Engineering, Birjand University of Technology, Birjand
2 Graduated from Birjand University of Technology with a master's degree in mining exploration and mining expert in Sangan iron ore mine
3 Department of Mining, Civil and Chemical Engineering, Birjand University of Technology, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this study, the assessment and reserve estimation of the IV (Madanjo) deposit as one of the eastern anomalies of Sangan iron mines, has been done using geostatistical methods. The used data in this study include topographic data and 49 boreholes information with a total drilling of 8549 meters. Reserve modeling was performed by SURPAC software and statistical analysis was done using SPSS. The dimensions of the blocks according to the distances of exploration works, in the direction of X and Y are equal to 25 meters and along the axis of Z is equal 10 meters according to the bench height in the western and central anomalies. Also, sub-blocks were added along the mineral boundaries in the model and 2100 blocks were built.
The reserve estimation of IV deposit has been presented based on different values of cut off grades using kriging and inverse distance square methods. The estimated tonnage based on 20% cut off grade with the kriging method is equal to 12985979 tons and in the inverse square method is 12907748 tons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reserve estimation
  • Sangan iron mines
  • IV (Madanjo) deposit
  • Geostatistical methods
  • SURPAC software