فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معدن، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معدن، دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به کاربرد وسیع فسفات، نیاز است در رابطه با فرآوری آن، مطالعات و آزمایش های گسترده ای انجام شود. در این تحقیق از روش فلوتاسیون جهت حذف گانگ کربناته به کمک کلکتور ساخته شده G (j-mrap1) استفاده شد. عیار کانه رسوبی معدن فسفات چرام استفاده شده در این تحقیق 13 درصد P2O5 است و جزء ذخایر کم عیار محسوب می شود و همچنین کانی های فرعی آن 46% کلسیت و 7 درصد سیلیس می باشد. برای دستیابی به عیار تجاری 28 درصد P2O5، کلکتور جدیدی با گروه عاملی اسید هیدرو کسامیک سنتز و استفاده شده است. با بهینه سازی توسط نرم افزار طراحی آزمایش ها (DX7)، در pH برابر با 2/6 و میزان کلکتور 1000 گرم در تن، بیشترین بازیابی 97/84 درصد P2O5 با عیار 71/27 درصد P2O5 حاصل شد. با تغییر pH به 5/6 و مقدار کلکتور به 1200 گرم درتن، کنسانتره با بیشترین عیار 47/29 درصد P2O5 و بازیابی 87/82 درصد P2O5 حاصل شد. استفاده از کلکتور سنتز شده بر پایه گیاهی نشان داد این نوع کلکتور می تواند جایگزین مناسبی برای کلکتورهای بر پایه شیمیایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Processing of Choram Sedimentary phosphate ores by Flotation Method

نویسندگان [English]

  • Alireza Javadi 1
  • Mohammad Reza Ali Pour 2
2 university of kashan
چکیده [English]

Due to the widespread use of phosphate, there is a need for extensive studies and experiments in relation to its processing. In this research, flotation method was used to remove carbonate gang with the help of a collector made of G (j-mrap1). The grade of sedimentary ore of Charam phosphate mine used in this research is 13% P2O5 and it is considered as a low grade reserves and also its sub-minerals are 46% of calcite and 7% of silica. To achieve a commercial grade of 28% P2O5, a new collector with a hydroxamic acid operating group has been synthesized and used. By optimization by experimental design software (DX7), at pH equal to 6.2 and collector 1000 g / ton, the maximum recovery of 84.97% P2O5 with a grade of 27.71% P2O5 was achieved. By changing the pH to 6.5 and the amount of collector to 1200 g / ton, the concentrate with the highest grade was 29.47% P2O5 and 82.87% P2O5 was recovered. The use of plant-based synthesized collectors indicated that this type of collector could be a suitable alternative to chemical-based collectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate
  • Choram mine
  • Flotation
  • Sedimentary mineral
دوره 17، شماره 55
تیر 1401
صفحه 38-46
  • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 دی 1400